17 ก.พ. 2555

ปัญหาความยากจนในสังคมไทย

ความยากจน ” ปัญหาที่ไม่เคยหมดไปจากสังคมไทย

ประเทศไทยของเรานี้มีสารพัดปัญหาสังคมเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทั้งปัญหายาเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย ฯลฯ แต่ที่เห็นได้ชัดเจนและกระทบความเป็นอยู่ของคนในสังคมมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้น “ ปัญหาความยากจน” ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานานแสนนาน
            ทุกวันนี้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศต้องประสบกับภาวะความยากจน อยู่ในภาวะที่ขาดแคลนไม่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการมีหนี้สิน ซึ่งสาเหตุของความยากจน ก็เกิดจากการไม่มีงานทำ ประชากรเพิ่มขึ้น อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำเมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตของประชากร ความเกียจคร้านและความเฉื่อยชา ลักษณะของอุตสาหกรรม ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมและสังคม ตลอดจนขาดการกระจายรายได้ที่เหมาะสม
            เหตุผลเหล่านี้เป็นความจริงที่ไม่สามารถปฏิเสธได้เลย เพราะถ้าหากประชาชนว่างงานก็ไม่มีรายได้เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่าย คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ไม่เท่าเทียมกับคนอื่นๆ และความยากจนยังก่อให้เกิดปัญหาความไม่มั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ  ทั้งเป็นปัญหาสังคม เช่น อาชญากรรม และยังครอบคลุมถึงขาดโอกาสทางการศึกษา การรักษาพยาบาล การไร้ซึ่งอำนาจ  และส่งผลทางด้านสุขภาพจิตของบุคคลทำให้เกิดความท้อแท้สิ้นหวังต่างๆตามมา
            จะเห็นได้ว่าปัญหาความยากจนเป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งรัฐบาลจะต้องให้ความสำคัญเข้ามาแก้ไขในส่วนของเศรษฐกิจและสังคม  เช่นให้การศึกษา เพราะการศึกษาจะช่วยให้ประชาชนมีความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพที่มีความก้าวหน้า ส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพอนามัย และให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนสร้างอาชีพให้แก่ประชาน เนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยพื้นฐาน


ความยากจน ในสังคมไทย
             ความยากจนเป็นปัญหาสังคมไทยมานานกว่า 20 ปี  คนจนในที่นี้จึงหมายถึง คนที่มีรายได้ไม่พอต่อการยังชีพขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีประมาณ 1 ใน 3 ของประชากร หรือประมาณ 18 ล้านคน ของประชากรทั้งหมดในช่วงนั้น หลังจากนั้นมาเศรษฐกิจก็เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงปี 2531 ได้ช่วยให้จำนวนคนยากจนในประเทศลดน้อยลง แต่มาในช่วงปี 2540 จนถึง ปี 2549 นั้น จากข้อมูลล่าสุดของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายงานว่า  ประเทศไทยยังคงมีคนจนที่มีรายได้ตํ่ากว่า  1,386 บาท/เดือน  อยู่ถึงร้อยละ 10% หรือประมาณ 6 ล้านกว่าคน และหากถ้ารวมคนที่เกือบจะจน ที่มีรายได้ไม่เกิน 1,600 บาท/เดือน ด้วยแล้วยังมีอีกประมาณ 8 ล้านกว่าคน หากรวมแล้วประเทศไทยจะมีคนจนทั้งหมดเกือบ 15 ล้านคน ทั่วประเทศ
             หากวิเคราะห์ลึกลงไปจะเห็นได้ว่า ร้อยละ 80% ของคนจนดังกล่าว ส่วนใหญ่แล้วอาศัยอยู่บริเวณแถบภาคเหนือ และภาคอีสาน และหากถ้าดูสัดส่วนรายได้ของคนทั้ง 2 ภาคนี้ จะเห็นได้ว่ามีสัดส่วนรายได้เพียงแค่ 19% ของรายได้รวมของคนทั้งประเทศ

สาเหตุของความยากจน
สาเหตุของความยากจนสามารถแบ่งได้เป็น 2 แนวทางใหญ่ๆ คือ
             (1. สาเหตุจากปัจจัยภายใน ได้แก่ 
                   - การมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพต่ำ เนื่องจากการขาดโอกาสในการศึกษาและพัฒนา ทักษะต่างๆ 
                   - การขาดโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์     
                   - การมีปัญหาสุขภาพ 
                   - การมีภาระ ในการเลี้ยงดูครอบครัวที่มีขนาดใหญ่ 
                   - การมีทรัพย์สินและที่ดินในการทำกินน้อย 
** ปัจจัยเหล่านี้ ล้วนเป็นสาเหตุภายในบุคคลที่ทำให้บุคคลกลายเป็นคนจนได้   
             (2. สาเหตุจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ 
             นโยบายการพัฒนาที่ไม่สมดุลของภาครัฐ เช่น
                   - การเน้นพัฒนาเมืองมากกว่าพัฒนาชนบทหรือการพัฒนาชนบท
                   - การเน้นแต่ทุนทางกายภาพโดยขาดการส่งเสริมทุนทางสังคม 
                   - การเน้นการส่งเสริมอุตสาหกรรมมากกว่าการเกษตร 
                   - การเน้นการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ เพื่อการพาณิชย์โดยไม่ได้คำนึงถึงความยั่งยืน 
                   - การเน้นเป้าหมายการเจริญเติบโต ทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าการกระจายรายได้ให้กับประชากร 
                   - การเน้นการเปิดประเทศมากเกินไปในขณะที่ยังไม่มีมาตรการรองรับผลกระทบ ในด้านต่างๆ ที่ดีพอกระบวนการทางกฎหมายที่เป็นตัวสร้างความเหลื่อมล้ำในสังคม 
                   - ระบบราชการไม่เอื้อต่อการแก้ปัญหา ความยากจนทั้งในแง่ขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนและล่าช้า  
                   - ความซ้ำซ้อนของหน่วยงานต่าง ๆ ในขั้นตอน การปฏิบัติการ
                   - ความไม่สอดคล้องกันของแผนงานและงบประมาณในระดับต่าง ๆ 
** ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยหลักจากภายนอก ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาความยากจนและซ้ำเติมคนจนมากขึ้นเช่นกัน

ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาความยากจน
             รัฐบาล ก็ได้มีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เข้ามาประสานความช่วยเหลือในด้านเศรษฐกิจของผู้ประสบปัญหา ด้วยแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยมีข้อสรุปดังนี้
              1. การส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจมหภาคให้เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาความยากจน เช่น การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เข้มแข็งและยั่งยืน, การส่งเสริมเศรษฐกิจในอาชีพเกษตรกรรม, การเพิ่มรายจ่ายภาครัฐในการจัดบริการพื้นฐานทางสังคมแก่คนจน และผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น
              2. การเพิ่มศักยภาพและโอกาสของคนจน เช่น การเปิดเวทีประชาคมท้องถิ่น , การขยายเครือข่ายและศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน การถ่ายทอด, ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน, การปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเหมาะสม เป็นต้น
              3. การพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมและผู้ด้อยโอกาส เช่น การขยายขอบเขตการประกันสังคมและการมีสวัสดิการให้ครอบคลุมผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น
              4. สวัสดิการโดยชุมชน เช่น การเตรียมความพร้อมในการสร้างหลักประกันทางสังคมแก่ประชากรแต่ละช่วงวัย โดยเน้นวัยชราเป็นสำคัญ
              5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การจัดระบบของการเกษตร การประมง อย่างมีวิธีการเป็นระเบียบ
              6. การปรับปรุงระบบบริหารภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน เช่น การปรับกระบวนทัศน์และบทบาทหน่วยงานภาครัฐทั้งงหน่วยงานส่วนกลางและระดับท้องถิ่น, การจัดทำแผนงาน/โครงการที่มีลักษณะเป็นองค์รวม, ปรับปรุงระบบงบประมาณ และการจัดทำโครงการต่างๆที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงปัญหาความยากจน
             
               แนวทางแก้ไขดังกล่าวนั้น ได้ต่อยอดมาจากโครงการหนึ่ง ซึ่งโครงกาที่ทุกคนนึกถึงได้ในเรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจน นั่นคือ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ที่ทรงเน้นในเรื่องนี้โดยตรง
               เศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงชีวิต ที่ในหลวงมีพระราชดำรัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2517 เป็นต้นมา และถูกพูดถึงอย่างชัดเจนในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในสังคม
               ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้น) ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในทางเศรษฐกิจและสาขาอื่น ๆ มาร่วมกันประมวลและกลั่นกรองพระราชดำรัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบรรจุใน  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ” และได้จัดทำเป็นบทความเรื่อง "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" และได้นำความกราบบังคลทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2542 โดยพระองค์ทรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ไขพระราชทานและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำบทความที่ทรงแก้ไขแล้วไปเผยแพร่ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542
              จากนั้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงได้รับการเชิดชูเป็นอย่างสูงจากองค์การสหประชาชาติ ว่าเป็นปรัชญาที่มีประโยชน์ต่อประเทศไทยและนานาประเทศ และสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกยึดเป็นแนวทางสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน โดยมีนักวิชาการและนักเศรษฐศาสตร์หลายท่านที่เห็นด้วยกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
                นอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 และแนวทางการแก้ปัญหาความยากจนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่ต่อยอดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นโครงการที่ดียิ่งในการแก้ปัญหาหนี้ ในช่วงยุคสมัยที่ผ่านมาจึงเกิดโครงการเยียวยาแก้ไขปัญหาต่างๆตลอดมา ไม่ว่าจะเป็น
             โครงการลดความยากจนในอดีต เช่น
                            - โครงการสร้างงานในชนบท
                            - โครงการพัฒนาตำบลกองทุนพัฒนาชนบท
                            - โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
                            - โครงการพัฒนาคนจนในเมือง
                            - โครงการเสริมสร้างการแก้ไขปัญหาคนจนในเมืองในภาวะวิกฤติ
                            - โครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและสินเชื่อสำหรับคนจนในเมือง
                            - โครงการลงทุนเพื่อสังคม (Social Investment Project)         
              โครงการลดความยากจนของรัฐบาลในปัจจุบัน เช่น
                            - โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
                            - โครงการการพักชำระหนี้และลดภาระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยเป็นเวลา 3 ปี
                            - โครงการธนาคารประชาชน
                            - โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค
                            - โครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
                เราจะเห็นได้ว่า การแก้ไขปัญหาความยากจน ในหลวงกษัตริย์ของปวงชน ท่านทรงมองการณ์ไกลในการช่วยเหลือในด้านนี้เสมอมา ทำให้เกิดการต่อยอดของโครงการ และรวมถึงหน่วยงานความช่วยเหลือต่างๆทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม จึงเห็นได้ว่าสังคมไทยนั้นยังคงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือและเยียวยาแก้ไขปัญหาความยากจนอยู่มาก
               แต่ถึงอย่างไรก็ตาม คำถามในเรื่องปัญหาความยากจนในสังคมไทย ยังคงต้องได้รับการตอบสนองแก้ไขอย่างไม่มีวันจบสิ้น จึงกลายเป็นคำถามทุกยุคสมัยต่อๆไป ในการหาแนวทางแก้ไขเยียวยาปัญหาความยากจนอย่างไม่รู้จบ 

17 ความคิดเห็น:

 1. เนื้อหาเยอะดี เหมาะแก่การทำโครงงานและวิชาIS

  ตอบลบ
 2. คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาความต้องการทางการเงินของคุณหรือไม่ เรามีเงินให้สินเชื่อตั้งแต่ 5,000.00 เพื่อ 250,000,000.00 แม็กซ์เรามีความน่าเชื่อถือที่มีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วและแบบไดนามิกที่มีการตรวจสอบเครดิตไม่มีและนำเสนอ 100% รับประกันเงินกู้ยืมต่างประเทศในช่วงระยะเวลาที่มีทั้งหมดที่นี่ นอกจากนี้เรายังจะออกเงินกู้ในยูโรปอนด์และดอลลาร์อัตราแลกเปลี่ยนของเงินให้สินเชื่อทั้งหมด 2% หากคุณสนใจที่จะได้รับกลับมาให้เราผ่าน marycoleloanscompany3@gmail.com กับข้อมูลต่อไปนี้:
  ข้อกำหนดการใช้งาน
  ชื่อ:
  ประเทศ:
  เมือง:
  ที่อยู่:
  จำนวนที่ร้องขอ:
  เวลา:
  อายุ:
  เพศ:
  อาชีพ:
  ไม่มีโทรศัพท์:
  ขอบคุณ
  นางแมรี่

  ตอบลบ
 3. คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาความต้องการทางการเงินของคุณหรือไม่ เรามีเงินให้สินเชื่อตั้งแต่ 5,000.00 เพื่อ 250,000,000.00 แม็กซ์เรามีความน่าเชื่อถือที่มีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วและแบบไดนามิกที่มีการตรวจสอบเครดิตไม่มีและนำเสนอ 100% รับประกันเงินกู้ยืมต่างประเทศในช่วงระยะเวลาที่มีทั้งหมดที่นี่ นอกจากนี้เรายังจะออกเงินกู้ในยูโรปอนด์และดอลลาร์อัตราแลกเปลี่ยนของเงินให้สินเชื่อทั้งหมด 2% หากคุณสนใจที่จะได้รับกลับมาให้เราผ่าน marycoleloanscompany3@gmail.com กับข้อมูลต่อไปนี้:
  ข้อกำหนดการใช้งาน
  ชื่อ:
  ประเทศ:
  เมือง:
  ที่อยู่:
  จำนวนที่ร้องขอ:
  เวลา:
  อายุ:
  เพศ:
  อาชีพ:
  ไม่มีโทรศัพท์:
  ขอบคุณ
  นางแมรี่

  ตอบลบ
 4. อาจสงบสุขของพระเจ้าอยู่กับคุณ
  คุณเป็นนักธุรกิจหรือหญิง? คุณอยู่ในใด ๆ
  ความเครียดทางการเงินหรือไม่หรือคุณต้องการเงินทุนเพื่อเริ่มต้นขึ้น
  ธุรกิจของคุณเอง?
  A) การขยายตัวของธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
  B) ธุรกิจและการศึกษาเริ่มต้นขึ้น
  C) รวมหนี้
  D) เงินกู้คริสมาสต์
  ชื่อ: ..........................................
  ประเทศ: .........................................
  สถานที่ตั้ง: ..........................................
  สถานะ: .......................................
  เพศ: ................................................ ...
  อายุ ................................................. ....
  การกู้ยืมเงินที่ต้องใช้: .........................
  ระยะเวลากู้: ...................................
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือส่วนบุคคล: .......................
  รายได้ต่อเดือน: .....................................
  ขอขอบคุณและขอให้พระเจ้าคุ้มครอง
  อีเมล์: marycoleloanscompany3@gmail.com

  ตอบลบ
 5. อาจสงบสุขของพระเจ้าอยู่กับคุณ
  คุณเป็นนักธุรกิจหรือหญิง? คุณอยู่ในใด ๆ
  ความเครียดทางการเงินหรือไม่หรือคุณต้องการเงินทุนเพื่อเริ่มต้นขึ้น
  ธุรกิจของคุณเอง?
  A) การขยายตัวของธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
  B) ธุรกิจและการศึกษาเริ่มต้นขึ้น
  C) รวมหนี้
  D) เงินกู้คริสมาสต์
  ชื่อ: ..........................................
  ประเทศ: .........................................
  สถานที่ตั้ง: ..........................................
  สถานะ: .......................................
  เพศ: ................................................ ...
  อายุ ................................................. ....
  การกู้ยืมเงินที่ต้องใช้: .........................
  ระยะเวลากู้: ...................................
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือส่วนบุคคล: .......................
  รายได้ต่อเดือน: .....................................
  ขอขอบคุณและขอให้พระเจ้าคุ้มครอง
  อีเมล์: marycoleloanscompany3@gmail.com

  ตอบลบ
 6. คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาความต้องการทางการเงินของคุณหรือไม่ เรามีเงินให้สินเชื่อตั้งแต่ 5,000.00 เพื่อ 250,000,000.00 แม็กซ์เรามีความน่าเชื่อถือที่มีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วและแบบไดนามิกที่มีการตรวจสอบเครดิตไม่มีและนำเสนอ 100% รับประกันเงินกู้ยืมต่างประเทศในช่วงระยะเวลาที่มีทั้งหมดที่นี่ นอกจากนี้เรายังจะออกเงินกู้ในยูโรปอนด์และดอลลาร์อัตราแลกเปลี่ยนของเงินให้สินเชื่อทั้งหมด 2% หากคุณสนใจที่จะได้รับกลับมาให้เราผ่าน marycoleloanscompany3@gmail.com กับข้อมูลต่อไปนี้:
  ข้อกำหนดการใช้งาน
  ชื่อ:
  ประเทศ:
  เมือง:
  ที่อยู่:
  จำนวนที่ร้องขอ:
  เวลา:
  อายุ:
  เพศ:
  อาชีพ:
  ไม่มีโทรศัพท์:
  ขอบคุณ
  นางแมรี่

  ตอบลบ
 7. คุณไม่จำเป็นต้องกู้เร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาความต้องการทางการเงินของคุณ? เรามีเงินให้สินเชื่อตั้งแต่ 5000.00 ถึง 250,000,000.00 สูงสุดเรามีความน่าเชื่อถือมีประสิทธิภาพรวดเร็วและมีพลวัตโดยไม่มีการตรวจสอบเครดิตและเสนอเงินกู้ต่างประเทศที่รับประกัน 100% ในช่วงเวลาทั้งหมดที่นี่ เรายังนำออกเงินกู้ในสกุลเงินยูโรสเตอร์ลิงและอัตราแลกเปลี่ยนของเงินให้สินเชื่อทั้งหมดเป็น 2% หากคุณสนใจจะได้รับกลับมาให้เราผ่าน marycoleloanscompany3@gmail.com พร้อมด้วยข้อมูลต่อไปนี้:
  ข้อกำหนดการใช้งาน
  ชื่อ:
  ประเทศ:
  เมือง:
  ที่อยู่:
  จำนวนเงินที่ขอ:
  เวลา:
  อายุ:
  เพศ:
  อาชีพ:
  ไม่มีโทรศัพท์:
  ขอบคุณ
  คุณแมรี่

  ตอบลบ
 8. ต้องการแก้ไขปัญหาทางการเงินของคุณหรือไม่? เรามีเครดิตให้แก่ลูกค้าตั้งแต่ 5,000.00 ถึง 250,000,000.00 บาทเครดิตพินิจพิเคราะห์ 100% ในช่วงเวลาทั้งหมดที่เรานำมาใช้ในการกู้ยืมเงินในสกุลเงิน ยูโรสเตอร์ลิงและอัตราแลกเปลี่ยนของทั้งหมดให้เป็น 2% ถ้าคุณต้องการจะรับข้อมูลที่ได้รับจาก marycoleloanscompany3@gmail.com พร้อมกับข้อมูลต่อไ นี้:
  ข้อกำหนดการใช้งาน
  ชื่อ:
  ประเทศ:
  เมือง:
  ที่อยู่:
  จำนวนที่ขอ:
  เวลา:
  อายุ:
  เพศ:
  อาชีพ:
  ไม่มีโทรศัพท์:
  ขอบคุณ
  คุณแมรี่

  ตอบลบ
 9. สวัสดี !

  คุณต้องการบริการสินเชื่อที่ถูกต้องและรวดเร็วหรือไม่?
  ขณะนี้เราให้เงินกู้ยืม 3% ในทุกประเภทสินเชื่อธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อเพื่อการเกษตรหรือการระดมทุนของโครงการ? เราให้เงินกู้ยืมแก่ บริษัท และบุคคลทั่วโลกรวมถึงการรวมหนี้สินแม้ว่าคุณจะมี
  คะแนนเครดิตต่ำและหายากที่จะได้รับเงินกู้ยืมจากธนาคารในประเทศของคุณหรือสถาบันการเงินใด ๆ ? และขณะนี้มีเวลาที่ยากลำบากในการติดต่อกับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ หรือไม่? คุณต้องการเงินกู้เร่งด่วนถ้าใช่ส่งอีเมล์หาเราผ่านทาง (ryanloaninvestment@outlook.com) เราให้สินเชื่อทุกประเภท

  Apply Now และรับเงินสดด่วน!

  * ยืมระหว่าง 50000 ถึง 50,000,000 บาท
  * เลือกระหว่าง 1 ถึง 30 ปีในการชำระคืน
  * ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเงินกู้ที่ยืดหยุ่น

  แผนการทั้งหมดเหล่านี้และอื่น ๆ ติดต่อเราตอนนี้

  ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: สำหรับ บริษัท เงินกู้ที่ให้ความช่วยเหลือฉันนี่คือรายละเอียดการติดต่อของพวกเขา (ryanloaninvestment@outlook.com)


  ความนับถือ
  การจัดการ
  หมายเลขโทรศัพท์: +27 (0603170517)
  ติดต่อสินเชื่อของคุณได้ทันที!

  ตอบลบ
 10. การได้รับเงินกู้ถูกต้องตามกฎหมายถือเป็นปัญหาใหญ่สำหรับลูกค้าที่มีปัญหาด้านการเงินและต้องการแก้ปัญหา ปัญหาเครดิตและหลักประกันเป็นสิ่งที่ลูกค้ามักกังวลเกี่ยวกับการหาเงินกู้จากผู้ให้กู้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่เราได้สร้างความแตกต่างในอุตสาหกรรมการให้กู้ยืม เราสามารถจัดเงินกู้จากช่วง $ 5,000.00 USD ถึง $ 500,000.000.00 USD ต่ำถึง 3% สนใจกรุณาตอบอีเมลนี้ทันที: billjohnson.loanfirm011@gmail.com

  บริการของเรามีดังต่อไปนี้:

  รวมตราสารหนี้

  สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่สอง

  สินเชื่อธุรกิจ

  สินเชื่อส่วนบุคคล

  สินเชื่อระหว่างประเทศ

  สินเชื่อสำหรับทุกประเภท

  เงินกู้ครอบครัว
  เรามีเงินทุนขนาดเล็ก บริษัท เงินกู้, ตัวกลาง, สถาบันการเงินขนาดเล็กที่มีทุนจดทะเบียนไม่ จำกัด สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดหาเงินกู้ติดต่อเราโปรดตอบอีเมลนี้ทันที: billjohnson.loanfirm011@gmail.com

  นายบิลจอห์นสัน

  ตอบลบ
 11. * เสนออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 3%
  * การประกันภัยสำหรับผู้ประกอบการไร้เงินสด
  * รับประกันคุณภาพ

  Credit Loan Home Credit มีสินเชื่อที่มีหลักประกันและสินเชื่อที่ไม่เป็นหลักประกันแก่บุคคลหรือ บริษัท หรือสมาคมสหกรณ์เพื่อประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมและเพื่อประโยชน์ส่วนตน

  ที่อยู่ติดต่อ:
  Direct Mail
  creditfinancierhome@gmail.com

  ตอบลบ
 12. สวัสดี
  คุณต้องการเงินกู้เร่งด่วนหรือไม่? เงินกู้เพื่อล้างหนี้ของคุณหรือคุณต้องการยืมเงินของคุณ
  เพื่อปรับปรุงธุรกิจของคุณ
  คุณได้รับการปฏิเสธโดย
  ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ ?
  หนี้หรือการจำนองของคุณ?
  ดูไม่มากเท่าที่เราอยู่ที่นี่เพื่อทำทุกปัญหาทางการเงินของคุณ
  เรายืมอดีตแล้ว
  ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินด้วยเครดิตที่ไม่ดีหรือต้องการเงิน
  ชำระค่าใช้จ่ายในการลงทุนในธุรกิจที่มีอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม 2% ฉันต้องการจะใช้เวลานี้ Medium จะแจ้งให้คุณทราบว่าเราเชื่อถือได้และให้ประโยชน์และความช่วยเหลือแก่เรา
  มีความเต็มใจที่จะให้คุณยืมเงิน ติดต่อเราวันนี้ทางอีเมล
  anitabrisonloanscompany@gmail.com
  ชื่อ:..................................
  จำนวนเงินที่ต้องใช้: .............................
  ระยะเวลา: .......................
  ที่อยู่: ....................
  หมายเลขโทรศัพท์:............................
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.anitabrisonloanscompany.com
  ผู้บริหาร: info@anitabrisonloanscompany.com
  เรารอคำตอบของคุณ
  ขอบคุณคุณ Anita Brsion

  ตอบลบ
 13. เรียนท่าน / ดิฉัน "เงินกู้อย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในช่วง 2 วันแรก hannahzaraloancompany" สินเชื่อ X-mas Loan "สินเชื่อบ้านสินเชื่อธุรกิจอัตราดอกเบี้ย 2% บุคคลที่สนใจควรติดต่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อโดยใช้ E-mail โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ,

  ชื่อจริง:.....
  นามสกุล:......
  ประเทศ:.......
  หมายเลขโทรศัพท์:.....
  อาชีพ:......
  อายุ:.............
  เพศ:......
  สถานภาพการสมรส:......
  จำนวนเงินกู้ยืม: ......
  รายได้ต่อเดือน ......
  ระยะเวลาเงินกู้: ......
  อีเมล์: hannahzaraloancompany@gmail.com ขอบคุณและพระเจ้าอวยพรด้วยความนับถือ

  ตอบลบ
 14. สวัสดี,

  ความต้องการทางการเงินของคุณมีอะไรบ้าง?
  เราให้เงินกู้ยืมต่ำ 2,000.00 ดอลลาร์ถึงสูงสุด $ 100,000,000.00 ความสะดวกสบายที่ยั่งยืนตั้งแต่ 1-30 ปีในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมาก 2%

  คุณต้องการเงินกู้ธุรกิจ?
  คุณต้องการสินเชื่อส่วนบุคคล?
  คุณต้องการซื้อรถหรือไม่?
  คุณต้องการที่จะรีไฟแนนซ์?
  คุณต้องการจำนองหรือไม่?

  คุณต้องการทุนมหาศาลเพื่อเริ่มต้นธุรกิจหรือการขยายธุรกิจของคุณหรือไม่? คุณสูญเสียความหวังและคิดว่าไม่มีทางออกและภาระทางการเงินยังคงอยู่?
  โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราเพื่อขอความร่วมมือทางธุรกิจที่เป็นไปได้

  โปรดติดต่อเราทางอีเมล: jdfinancier.agencia@yandex.com

  ด้วยความเคารพ
  Jorge Dominguez

  ตอบลบ
 15. คุณต้องการซื้อไตหรือต้องการขายของคุณ
  ¿ไต? เป็นคุณ
  กำลังมองหาโอกาสที่จะขายไตของคุณเพื่อเงิน
  เนื่องจากการเสียทางการเงินและคุณไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไร
  ทำแล้วติดต่อเราวันนี้และเราจะให้คุณดี
  จำนวนเงินสำหรับไตของคุณ ฉันชื่อ Doctor UMAR
  ฉันเป็น Nephrologist ที่ UMAR Clinic คลินิกของเราคือ
  ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดไตและเรายังรักษา
  การซื้อและปลูกถ่ายไตด้วย
  ผู้บริจาคที่สอดคล้องกัน
  เราอยู่ในอินเดียตุรกีไนจีเรียสหรัฐอเมริกามาเลเซียดูไบคูเวต
  หากคุณสนใจในการขายหรือซื้อไตกรุณาอย่า
  อย่าลังเลที่จะติดต่อเราผ่านทางอีเมล
  อีเมล: doctorumarclinic@gmail.com

  อย่างตั้งอกตั้งใจ
  DR UMAR

  ตอบลบ
 16. คุณต้องการเงินกู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำหรือไม่? คุณถูกปฏิเสธเงินกู้ยืมโดยธนาคารหรือไม่
  เพราะคุณไม่มีหลักประกันหรือไม่มีเครดิตไม่ดี คุณเบื่อกับธนาคารหรือเปล่า
  ความเครียด? จากนั้นคุณก็ถูกที่แล้วติดต่อเราตอนนี้
  surewayfundsplc@gmail.com

  ตอบลบ
 17. คุณต้องการเงินกู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำหรือไม่? คุณถูกปฏิเสธเงินกู้ยืมโดยธนาคารหรือไม่
  เพราะคุณไม่มีหลักประกันหรือไม่มีเครดิตไม่ดี คุณเบื่อกับธนาคารหรือเปล่า
  ความเครียด? จากนั้นคุณก็ถูกที่แล้วติดต่อเราตอนนี้
  surewayfundsplc@gmail.com

  ตอบลบ